Notice 11/04/2010

 Hôm nay tôi rất bực.Có người nói tôi lấy sock từ trang này: http://www.freesocks5.com/
Chúng tôi cung cấp sock proxies tỷ lệ sống rất nhiều bởi đã kiểm tra trước khi đăng.
Còn freesock5.com các bạn cứ vào xem tỷ lệ sock live là bao nhiêu? Tôi đoán chắc không quá 5%.


=================================================

Today I ' very angry.Some people said we get sock from this page: http://www.freesocks5.com/We provide proxies sock much by survival rate was checked before posting.And freesock5.com see you on the live ratio is how much? Sure I guess no more than 5%.

No comments:

Post a Comment